Проекти

Проект № BG5M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект BG5M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейсия съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Научи повече

Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Участие на учениците от СУ "Христо Ботев" гр. Лъки в проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Научи повече

Национална програма „Отново заедно“ 2021 г.

Училището кандидатства и спечели проект от Национална програма "Отново заедно". Учениците от 7. до 11. клас се наслаждаваха на лятната почивка в гр. Поморие.

Научи повече