Преподаватели

СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. ЛЪКИ
Име и фамилия Длъжност
1. Людмила Бакларева  Директор
2. Снежа Йорданова ЗАС
3. Албена Куцева старши учител
4. Анелия Миткова учител
5. Радост Кунчева учител
6. Гергана Бакалова старши учител
7. Марияна Недева-Димова старши учител
8. Иванка Бакърджиева старши учител
9. Петър Петров старши учител
10. Светлана Русева старши учител
11. Цеца Велкова старши учител
12. Галина Бакларева старши учител
13. Севдалина Назърова старши учител
14. Снежана Чукалова старши учител
15. Теменужка Пехливанова старши учител
16. Светла Димитрова учител
17. Наталия Берберова учител
18. Боряна Карастоянова учител
19. Гергана Пачалова учител
20. Анелия Карастоянова учител
21. Юлия Асенова  мед. сестра
22. Йордан Терзиев шофьор
23. Симо Смоков огняр
24. Дафинка Сиракова хигиенист
25. Десислава Ушева домакин-хигиенист