Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“, дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране /кодиране/.

През учебната 2019/2020 г. в Средно училище "Христо Ботев" е сформирана сборна група V - VII клас "Компютърни нинджи" с ръководител Б. Карастоянова.