История

История

Първото училище в Лъки е открито на 27 декември 1937 година, в което учителства Филип Петров Бояджиев, родом от с.Габарево, Казанлъшко. Обучават се 20 ученици на различна възраст. Училището се е помещавало в една от стаите на Общината, построена през 1935 година. През втората година се открива трапезария за учащите се, с което се дава възможност на по-голям брой деца от околните населени места да се учат в Лъки.

Учителят Бояджиев, чието име учениците произнасят с благоговение, успява да завладее и разпали детското им въображение в изработването на първите етнографски експонати с мъниста - гердани, гривни, торби. С това се слага началото на етнографското проучване на родния край през 1937 година, а през есента на същата година училището участва със свои предмети в Стопанската изложба в гр.Пловдив и получава първите награди — 2 златни гривни и 2 одеяла.

Броят на учениците непрекъснато се увеличава и след две години осезаемо се чувства нуждата от разширяване на сградата. С помощта на Общината се обзавежда едно сравнително добро за времето си училище, което след третата година от основаването си става средищно, независимо че в него работи само един учител. По-късно постъпват на работа учителите Петър Цанов от с.Оряховица, Пазарджишка община и Пейо Панов от с. Манастир.

До 1954 г. училището в Лъки е начално. През същата година се открива и първият прогимназиален  клас — пети. Разработените рудни находища на територията на Лъкинска община привличат много заселници, което дава отражение върху броя на учениците, поради което възниква необходимост от нова училищна сграда. След зимната ваканция на учебната 1958/59 година учениците са настанени в ново училище, което разполага с 9 учебни стаи, дирекция и учителска стая. С помощта на местния Народен съвет и вече съществуващата общественост в Лъки се открива Интернат, в който са настанени всички деца от околните махали. 

Паметна за населението на Лъки остава 1959 г. С Указ №139 на МС  местността се утвърждава в самостоятелна административна единица и се отделя административно от община Дряново .

През годините 1955-1961 пред учителският колектив стоят не малко задачи, една от които е ограмотяване на населението и ликвидиране на неграмотността и с много сърцатост и отговорност учителите работят в училище и с населението от общината и постигат значителни резултати.

През 1961/62 г. училищната сграда се разширява, като се построява и III етаж с 5 учебни стаи, кабинет по химия и хранилище. Освен това към северната част на училищния двор се издига нова постройка, която се обзавежда съвременно — лекарски кабинет, физкултурен салон,библиотека, кабинет па физика, стая за извънкласна работа с учениците и работилница. Богата е 1961 г. със събития за учителския колектив. На 16 октомври 1961 г. към училището се открива редовна вечерна прогимназия с 4 класа — V-VIII клас. През тази учебна година училището преминава в осмокласно.

Със заповед 21 от 11 май 1963 г. на МНП от 15 септември същата година Основното училище в с. Лъки прераства в СПУ. Същата година се разкрива и вечерно средно политехническо училище с една паралелка в IX клас. Това събитие се посреща с особено задоволство от родители, ученици и учители. Тогава директор на училището е сърцатият Слав Бозаджиев — човек енергичен, всеотдаен в работата си, неуморен педагог, значителен читалищен и обществен деец.

На 25 май 1966 г. завършва I гимназиален випуск на училището. През годините на утвърждаване Средното училище се нарича СПУ „Христо Ботев“, от 1980/81 г. ЕСПУ „Христо Ботев“  и от 1989/90 г. СОУ „Христо Ботев“ (Средно общообразователно училище). През 1968/69 година е построена новата сграда на Ученическия пансион, където живеят и се учат децата от съседните села. Броя на учениците достига рекордното число 1393 през 1970/71 г., като през 1986/87 г. спада на 710, а през 2004/2005 г. е едва 385 ученика по причина на миграция на населението и намаляване драстично раждаемостта през последните 10-15 години на новото време.

През 2004/2005 г. завършва 40-тия гимназиален випуск на училището. Учениците успешно се обучават от 1996/97 г. в специалностите "Среден мениджър", " Организатор на среден и дребен бизнес" и от 2003/2004 г. профилирано обучение "Стопанско управление". Една част от учениците успешно намират реализация в стопанския сектор, а повече от половината ежегодно успешно се представят на кандидат-студентските конкурсни изпити и успешно се обучават и завършват различни ВУЗ. През 40-годишната гимназиална история от училището са завършили не малък брой учители, инженери, икономисти, юристи, медици, стоматолози и много кадри в Техникуми и колежи над средно образование.

За учебната 2007/2008 г. е утвърден прием в профил "Туризъм", тъй като се отчитат възможностите на община Лъки за развитие в направление туризъм - съхранена околна среда и богато биоразнообрие, а през учебната 2013/2014 г. е утвърден прием в профил „Стопански мениджмънт”.

За учебната 2016/2017 г. е утвърден прием в профил "Предприемачески".

За учебната 2017/2018 г. е утвърден прием в профил "Професионална паралелка" по профилирано направление "Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми", специалност "Обогатяване на полезни изкопаеми", професия "Оператор в минната промишленост".

Със заповед РД-01-343/26.03.2021 г. на началника на РУО град Пловдив е утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 г. профил "Обществени науки".

Примерно мото/слоган на учебното заведение. Примерно мото/слоган на учебното заведение.

Проекти

Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Участие на учениците от СУ "Христо Ботев" гр. Лъки в проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Научи повече

Национална програма „Отново заедно“ 2021 г.

Училището кандидатства и спечели проект от Национална програма "Отново заедно". Учениците от 7. до 11. клас се наслаждаваха на лятната почивка в гр. Поморие.

Научи повече